අද රාත්රියේ සිට ත‍්‍රීරෝද රථ ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 10 දක්වා ඉහළ දමයි.

0
128

අද රාත්රියේ සිට
ත‍්‍රීරෝද රථ ඉන්ධන කෝටාව
ලීටර් 10 දක්වා ඉහළ දමයි.


ත‍්‍රීරෝද රථ සදහා ලබා දෙන ඉන්ධන කෝටාව අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ලීටර් 10 දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 2 =