අද සහ හෙට විදුලිකප්පාදුවක් සිදු නොවේ.

0
112

අද සහ හෙට
විදුලිකප්පාදුවක් සිදු නොවේ.


අද සහ හෙට විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කොකරන බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය නිවේදනය කර සිටියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − two =