අද සිට විදුලි ගාස්තුව 66% කින් ඉහළට.

0
123

අද සිට
විදුලි ගාස්තුව 66% කින් ඉහළට.


විදුලි ගාස්තු 66%කින් ඉහළ දැමීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ අවසරය හිමි වූ බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 16 =