අද හෙට හමුවක් නෑ..! හරියටම තවත් සතියකින් පක්ෂ ලේකම්වරු මැතිවරණ කොමිසමට කැදවා තිබේ.

0
105

අද හෙට හමුවක් නෑ..!
හරියටම තවත් සතියකින්
පක්ෂ ලේකම්වරු
මැතිවරණ කොමිසමට කැදවා තිබේ.


පලාත් පාලන මැතිවරණය සදහා තරග වදින සියළු දේශපාලන පක්ෂවල ලේකම්වරු මුන ගැසීමට මැතිවරණ කොමිසම තීන්දු කර තිබේ. ඒ අනුව මාර්තු විසිතුන්වනදා පෙරවරු දහයට සියළු පක්ෂ ලේකම්වරු මැතිවරණ කොමිසම හමුවට කැදවා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − 6 =