අපි ගෙවන බදු මුදල්වලට වෙන්නේ මොනවාද කියලාදැන ගන්න විදිහක් නෑ..!

0
318

අපි ගෙවන බදු මුදල්වලට වෙන්නේ මොනවාද කියලා
දැන ගන්න විදිහක් නෑ..!

අයවැයේ රුපියල් බිලියන 49.3 ක ව්‍යාපෘතිවලින්,
රුපියල් බිලියන 47.7 ක ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය මනින්න කිසිදු තොරතුරු නෑ.
වෙරිටේ රිසර්ච්.

මේ වසරට අදාලව ගත් විට, අයවැය යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී, විනිවිද භාවයක් දක්නට නොලැබීම තියුණු ලෙස ඉහළ ගොස් ඇතැයි, වෙරිටේ රිසර්ච් සමීක්ෂණ ආයතනය පවසයි.

අයවැය යෝජනාවලින් 70% ක ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීම සදහා, රජය, අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා නොදුන් බව වෙරිටේ රිසර්ච් වැඩිදුරටත් පවසයි.

2017 සිට 2021 දක්වා කාලය ගත් විට, රජය තොරතුරු ලබා දී නොතිබුණේ, අයවැය යෝජනාවලින් 45% ක ප්‍රගති සමාලෝචනයට අදාලව පමණි.

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ කරන ලද ඉල්ලීම්වලට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීම මෙන්ම, අදාල තොරත-ුරු මාර්ගගත පද්ධතියකට එකතු නොකිරීම යන දෙයාකාරයටම, රජය, අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීම මගහැර ඇති බව වෙරිටේ රිසර්ච් චෝදනා කරයි.

ජනාධිපතිවරයා විසින් අවසන් වරට ඉදිරිපත් කර තිබෙන අයවැය යෝජනා මාලාවේ, ප්‍රධානතම යෝජනා 25 ගත් විට, එම 25 න් 68% ක ප්‍රගති සමාලෝචනයකට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත නොහැක.

ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සදහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගත හැකි වූ වේ, එකී ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති විසි පහෙන්, 32% ක පමණක් බව පවසන වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය, එයිනුත්, නිසි පරිදි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ 8% ක ප්‍රතිශතයක පමණක් බවද පවසයි. 24% කට අදාලව ගත්විට දුර්වල ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කරන බව වෙරිටේ රිසර්ච් ආයතනය පවසයි.

වෙරිටේ රිසර්ච් විසින් සමාලෝචනය කිරීම සදහා තෝරා ගන්නා ලද ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති 25 වටිනාකම රුපියල් බිලියන 49.3 කි. ප්‍රගතිය නොදන්නා ව්‍යාපෘතිවල වටිනාකම, මෙම රුපියල් බිලියන 49.3 න් 97% කි. නැතහොත්, රුපියල් බිලියන 47.7 ක වටිනාකමින් යුතු ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීමේ හැකියාවක් නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − one =