අයවැය දෙවන වර කියැවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි.

0
339

අයවැය දෙවන වර කියැවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි.
පක්ෂව ඡන්ද 121 යි.
විපක්ෂව ඡන්ද 84 යි.


අයවැය දෙවන වර කියැවීම සදහා පැවති ඡන්ද විමසීමේ දී අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 121 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුනේ 84 ඡන්ද පමණි.
පිරිසක් ඡන්දය දීම සදහා එක් අයෙකු පැමිණ තිබුනේ නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + sixteen =