අවුරුදු නිවාඩුව අවසන්. හෙට සිට රජයේ සියලු පාසල් යළි විවෘතයි.

0
181

අවුරුදු නිවාඩුව අවසන්. හෙට සිට රජයේ සියලු පාසල් යළි විවෘතයි.


අවුරුදු නිවාඩුව අවසන් වී හෙට සිට රජයේ සියළු පාසල් යළි විවෘත වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × two =