ඇමති දමනය වේ. පිරවුම්හල් හිමියෝ ජයගනිති.

0
942

ඇමති දමනය වේ.
පිරවුම්හල් හිමියෝ ජයගනිති.

පිරවුම්හල් වෙත ලබා දී තිබෙන කොමිස් මුදලෙන් 45% ක ප්‍රමාණයක් නැවත බද්ධක් ලෙස අය කිරීමට ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව ගෙන තිබුණු තීරණය කල් දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

කොමිස් මුදලෙන් 45% ක් බද්ධක් ලෙස අය කිරීමට ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කිරීමත් සමග පිරවුම්හල් හිමියෝ ඉන්ධන ඇනවුම්කිරීම අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබුණි.

පිරවුම්හල් හිමියන්ගේ එම තීරණයත් සමග ඊයේ දිනයේ දී නැවත ඉන්ධන පෝලිම් රටේ තැනින් තැන මතු විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + three =