ඉන්දියාවෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 400 ක් ණයට ඉල්ලයි.

0
146

ඉන්දියාවෙන්
තවත් ඩොලර් මිලියන 400 ක්
ණයට ඉල්ලයි.


දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය අළුත් වැඩියාව ඇතුළුව දුම්රිය සේවයට අදාල අනෙකුත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ක ණය පහසුකමක් ඉන්දියාවෙන් ලබා ගැනීමට ප්‍රවාහන හා මහාමර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සූදානම් වන බව වාර්තා වේ.

ඉන්දියාව මේ දක්වා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන හතරක ණය පහසුකම් ලංකාවට සපයා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − six =