ඉල්ලීම් සලකා බලා ත්‍රස්ත පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමයි.

0
170

ඉල්ලීම් සලකා බලා
ත්‍රස්ත පනත පාර්ලිමේන්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමයි.

ඉල්ලීම් සලකා බලා ත්‍රස්තවිරෝධී පනත් කෙටුම්පත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කල් දැමූ බව අධිකරණ, බන්ධනාගාරකටයුතු සහ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − eleven =