උසස් පෙළ සහ පහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කල්යයි.

0
165

උසස් පෙළ සහ පහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කල්යයි.


උසස් පෙළ සහ පහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග කල්දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව උසස් පෙළ විභාගය ජනවාරි මාසයේ 23 වනදා සිට පෙබරවාරි 17 දක්වා පැවැත්වෙනු ඇත.

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දෙසැම්බර් මාසයේ 18 වන ඉරිදා දිනයේ දී පැවැත්වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 8 =