ඔක්තෝබර් මාසයේ උද්ධමනය ඉහළට.

0
65

ඔක්තෝබර් මාසයේ
උද්ධමනය ඉහළට.

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව, ඔක්තෝබර් මාසයේ සමස්ත උද්ධමන අනුපාතය 1.5% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

සැප්තැම්බර් මාසයේ එය පැවතියේ 1.3% ක් ලෙස ය.

ඔක්තෝබර් මාසයේ ආහාර ඛාණ්ඩයේ උද්ධමනය, සැප්තැම්බරයේ පැවති අනුපාතයේම පවතියි. එය, -5.2% කි.

ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව ඔක්තෝබරයේ දී ඉහළ ගොස් තිබේ.

සැප්තැම්බරයේ ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමනය පැවතියේ 4.7% ක් ලෙසිනි.

ඔක්තෝබරයේ දී එය 4.9% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =