‘ඡන්දය පවත්වනවා.’ මැතිවරණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ප්‍රතිඥා දෙයි.

0
255

‘ඡන්දය පවත්වනවා.’
මැතිවරණ කොමිසම
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට
ප්‍රතිඥා දෙයි.

පලාත් පාලන මැතිවරණ පනතට අනුව පළාත්පාලන මැතිවරණය නිසි පරිදි පවත්වන බවට මැතිවරණ කොමිසම අද දිනයේ දී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහතික වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + thirteen =