ජනක නෙරපයි…! යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 123 යි. විපක්ෂව ඡන්ද 77 යි.

0
376

ජනක නෙරපයි…!
යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 123 යි.
විපක්ෂව ඡන්ද 77 යි.


මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා එම දූරයෙන් නෙරපා දැමීම සදහා පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන ආ යෝජනාව වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත විය.

ඒ අනුව, යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 123 ලැබුණු අතර යෝජනාවට විරුද්ධව ලැබුනේ ඡන්ද 77 පමණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 11 =