ජනවාරියේ උද්ධමනය 57.2% සිට 54.2% දක්වා පහතට.

0
66

ජනවාරියේ උද්ධමනය 57.2% සිට
54.2% දක්වා පහතට.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට අනුව දෙසැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව ජනවාරී මාසයේ උද්ධමනය පහත වැටී ඇති බව වාර්තා වේ.
දෙසැම්බරයේ උද්ධමනය පැවතියේ 57.2 ක් ලෙසයි.

ජනවාරියේ දී එය 54.2 දක්වා පහත වැටී තිබේ.

ආහාර ඛාණ්ඩයේ උද්ධමනය දෙසැම්බරයේ දී 64.4% ක් ලෙස පැවතුණු අතර ජනවාරියේ දී එය 6ු.1% දක්වා පහත වැටී තිබේ.
පසුගිය දෙසැම්බරයේ දී 53.4 ක් වූ ආහාර නොවන ඛාණ්ඩයේ උද්ධමනය, මේ ජනවාරියේ දී 51.0% දක්වා පහත වැටී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + fourteen =