තැපැල් ඡන්දය පෙබරවාරි 22,23 සහ 24.

0
64

තැපැල් ඡන්දය
පෙබරවාරි 22,23 සහ 24.


මාර්තු- නම වන දා පැවැත්වෙන පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම පෙබරවාරි 22, 23 සහ 24 යන දිනවල පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + seventeen =