තැපැල් ඡන්දය මාර්තු 28 සිට 31 දක්වා..!

0
196

තැපැල් ඡන්දය
මාර්තු 28 සිට 31 දක්වා..!

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීම මාර්තු 28 සිට 31 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 − 3 =