දුම්රියෙන් වැටී මිය ගිය තරුණයාගේ පවුලට රුපියල් ලක්ෂ පහක් දෙන බව ඇමති බන්දුල කියයි.

0
109

දුම්රියෙන් වැටී මිය ගිය
තරුණයාගේ පවුලට
රුපියල් ලක්ෂ පහක් දෙන බව
ඇමති බන්දුල කියයි.

දුම්රිය වහළ මත ගමන් කරමින් සිටිය දී ඇද වැටී මියගිය තරුණයාගේ පවුලට රුපියල් ලක්ෂ පහක මුදලක් ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙන බව, ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =