පාන්පිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 25 කින් පහතට. නව මිල රුපියල් 265 යි.

0
98

පාන්පිටි කිලෝවක මිල
රුපියල් 25 කින් පහතට.
නව මිල රුපියල් 265 යි.


ආනයනික තිරිඟුපිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 25 කින් පහත දමා ඇති බව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පවසයි.

ඒ අනුව තිරිගු පිටි කිලෝවක නව මිල රුපියල් 265 කි.

පසුගිය සතියේ ද තිරිගුපිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 85 කින් පහත දමා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 3 =