පාන් රාත්තලක් අද සිට රුපියල් 300 යි.

0
577

පාන් රාත්තලක් අද සිට
රුපියල් 300 යි.


ග්‍රෑම් 450 පාන් රාත්තලක මිල අද සිට රුපියල් 300 ක් දක්වා ඉහළ දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 15 =