පෙරළුෑ D.A. රාජපක්ෂ පිළිරුව නාමල්ලා අද විවෘත කරයි.

0
306

පෙරළුෑ D.A. රාජපක්ෂ පිළිරුව
නාමල්ලා අද විවෘත කරයි.

පසුගිය මැයි නම වන දා පැන නැගුණු ජන අරගලයේ දී පෙරලා දමන ලද D.A. රාජපක්ෂ ප‍්‍රතිමාව ප‍්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව අද දිනයේ දී යළිත් විවෘත කිරීමට කටයුතු කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 7 =