බ්රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරිය ඉල්ලා අස්වෙයි.

0
264

බ්රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරිය
ඉල්ලා අස්වෙයි.

බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරිය ඉල්ලා අස් වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ලිස් ටේ‍රස් බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරිය ලෙස පත්වූයේ සැප්තමැබ්මර් මාසයේ 08 වන දා ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 2 =