මාස පහකට පසුව රුසියානු සංචාරකයන් සමග එරෝෆ්ලෝට් කටුනායකට පැමිණෙයි.

0
169

මාස පහකට පසුව
රුසියානු සංචාරකයන් සමග
එරෝෆ්ලෝට් කටුනායකට පැමිණෙයි.

පසුගිය ජූනි මාසයේ සිට ලංකාවට පැමිණීම අත්හිටුවා තිබුණු ඒරෝෆ්ලෝට් ගුවන් සේවය යළි අද සිට ලංකාවට පැමිණීම ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ අනුව අද පෙරවරුවේ දී රුසියානු සංචාරකයන් රැගත් එරෝෆ්ලෝට් ගුවන් යානයක කටුනායක ගුවන් තොටුපලට සැපත් විය.

සතියකට දෙවරක් එරෝෆ්ලෝට් ගුවන් සේවය ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × two =