රට විරුවෝ සැප්තැම්බරයේ වැඩියෙන් මුදල් එවති.

0
388

රට විරුවෝ සැප්තැම්බරයේ
වැඩියෙන් මුදල් එවති.


විදෙස් ගත ශ්‍රමිකයන් මෙරටට එවනු ලබන ප්‍රේෂණ අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව සැප්තැම්බරයේ දී 10% ක ප්‍රතිශතයකින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

අගෝස්තුවේ ලැබුණු ප්‍රේෂණවල වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 325 කි. සැප්තැම්බරයේ දී එය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 359 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =