රුපියල ශක්තිමත් වේ. ඊයේ ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 350 යි. අද රුපියල් 336 යි.

0
256

රුපියල ශක්තිමත් වේ.
ඊයේ ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 350 යි.
අද රුපියල් 336 යි.

අද රුපියල ශක්තිමත් වී තිබේ.

ඊයේ දිනයේ දී ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 350 ක් ව පැවති අතර අද දිනයේ දී ඩොලරයක විකිණුම් මිල රුපියල් 336 දක්වා පහත වැටී තිබේ.

මෙම දත්ත අදාල වන්නේ කොමර්ෂල් බැංකුවේ මිල ගණන්වලට අනුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 5 =