ලංකා සුදු ඞීසල් ලීටරයක් රුපියල් 10 කින් අඩු කරයි. වෙන අඩුකිරීමක් නෑ.

0
238

ලංකා සුදු ඞීසල් ලීටරයක්
රුපියල් 10 කින් අඩු කරයි.
වෙන අඩුකිරීමක් නෑ.


අද රාත‍්‍රී 10 සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ලංකා සුදු ඞීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් දහයකින් අඩු කර ඇති බව ලංකා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.
ඒ හැර වෙනත් කිසිදු ඉන්ධනයක මිල ගණන් අඩු වීමක් සිදු වී නැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × five =