ලිට්‍රෝ ගෑස් රුපියල් 80 කින් මිල ඉහළට.

0
142

ලිට්‍රෝ ගෑස්
රුපියල් 80 කින්
මිල ඉහළට.


කිලෝ ග‍්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 80 කින් ඉහළ දමා තිබේ.
ඒ අනුව කිලෝ ග‍්‍රෑම් 12.5 ක ලිට්‍රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රුපියල් 4360 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =