සියළු පාර්ශ්ව මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ දණ නමයි. උසස් පෙළ අවසන්වනතෙක් විදුලි කප්පාදුව අත්හිටුවයි.

0
156

සියළු පාර්ශ්ව මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ දණ නමයි.
උසස් පෙළ අවසන්වනතෙක් විදුලි කප්පාදුව අත්හිටුවයි.


අද දිනයේ සිට උසස් පෙළ විභාගය අවසන් වන තෙක් අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබා දීමට ඒ හා සම්බන්ධ සියළු පාර්ශ්ව ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිසම හමුවේ එකග වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =