හිග බිල ලක්ෂ 55 ක්. රූපවාහිනී සංස්ථාවේ විදුලිය විසන්ධි කරයි.

0
249

හිග බිල ලක්ෂ 55 ක්.
රූපවාහිනී සංස්ථාවේ විදුලිය විසන්ධි කරයි.


ලක්ෂ පනස් පහක හිග බිල් නොගෙවීම හේතුවෙන්
ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවේ විදුලිය විසන්ධි කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + 2 =