හෙට විදුලි කප්පාදුව පැය දෙකයි මිනිත්තු විස්සේ සිට පැය දෙක දක්වා අඩු කරයි.

0
66

හෙට විදුලි කප්පාදුව
පැය දෙකයි මිනිත්තු විස්සේ සිට
පැය දෙක දක්වා අඩු කරයි.


හෙට දින විදුලි කප්පාදුව පැය දෙක දක්වා අඩු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දහවල් කාලයේ දී මිනිත්තු 40 ක විදුලිය කප්පාදුවක් සහ රාත්‍රී කාලයේ දී පැයයි මිනිත්තු විස්සක විදුලිය කප්පාදුවක් සදහා මහජන උපයෝගීතා කොමිසම ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 4 =