හෙට සියළු රජයේ පාසල් සදහා
විශේෂ නිවාඩුවක්.

0
137

හෙට සියළු රජයේ පාසල් සදහා
විශේෂ නිවාඩුවක්.


පවතින විශේෂ දේශගුණික තත්ත්වය මත හෙට දිනයේ දී රජයේ සහ රජයේ ආධාර ලබන සියළු පාසල් සදහා නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − six =