2.5% සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද විදුලි බිලටත් වදී.

0
151

2.5% සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද විදුලි බිලටත් වදී.

පසුගිය දා සම්මත කර ගන්නා ලද සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද විදුලි බිලටද එකතු වන බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × five =